این صفحه فقط پس از نصب و اجرای برنامه آرکو مورد استفاده قرار گیرد.

موقع اجرای برنامه آرکو مستقیما به این صفحه وارد می شوید.

در این صورت اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را به طور کامل وارد نمایید.

اطلاعات

 

تعیین هویت