پروژه های صنعتی زیر در شرکت واپایش توان سبز در حال اجرا می باشند:

توضیح  مجری / مجریان عنوان پروژه ردیف
https://youtu.be/5Ik45CZ7kls واپایش توان سبز پیاده سازی صنعتی سیستم شناسایی خطای شبکه های آب توسط سنسورهای بیسیم 1
  واپایش توان سبز فعال سازی و ارتقای مشخصات یک سیستم شبکه سنسور بیسیم بر پایه سیستم عامل زفیر 2
  واپایش توان سبز بروز رسانی نرم افزار هماهنگساز کاربردی رله آرکو 3
  واپایش توان سبز طراحی و ساخت انیمومتر بیسیم 4