جزییات مربوط به آرکو در این لینک قابل مشاهده است. 


این کلیپ در یوتیوب برنامه آرکو را معرفی میکند.