شرکت دانش بنیان واپایش توان سبز 

فعالیت این شرکت خدمات طراحی و مشاوره فنی را در زمینه های مربوط به انرژی های تجدید پذیر، الکترونیک قدرت، سیستم های قدرت، حفاظت شبکه و کنترل پوشش می دهد. برخی از خدمات به ترتیب زیر می باشد:

1. خدمات مشاوره در زمینه اینترنت اشیاء و پلتفرم لورا

2. خدمات مشاوره در زمینه انرژی باد:

  • مطالعات برپایی مزارع بادی
  • مدلسازی نیروگاه های بادی بزرگ
  • ارائه دوره های آموزشی مربوط  به نیروگاه های بادی

3. خدمات مشاوره در زمینه سیستم های صنعتی

4. تولید نرم افزارهای فنی

  • دوره آموزشی نرم افزار هماهنگساز کاربردی رله، آرکو
  • برنامه نویسی شبکه سنسورهای بیسیم

5. مدلسازی، طراحی و تحلیل

  • مدلسازی سیستم های قدرت و الکترونیک صنعتی
  • شناسایی خطا در سیستم های صنعتی