این شرکت در حال حاضربرنامه استخدام یا طرح سربازی ندارد و همکاری فقط به صورت همکاری علمی است.

زمینه فعالیت شرکت دانش بنیان واپایش توان سبز توسعه و صنعتی سازی طرح های نو در حوزه های ترکیبی انرژِی، برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات میباشد. این شرکت از ایده های خلاقانه درزمینه های زیر یا زمینه های مرتبط دیگر استقبال می کند:

1. صنعتی سازی اینترنت اشیاء و شبکه سنسورهای بیسیم

2. توسعه و تسهیل استفاده از انرژی های تجدید پذیر

3. الکترونیک قدرت و کنترل 

4. توسعه فناوریهای نو به منظور:

آ- مدیریت انرژی

ب- مدیریت منابع آب


به منظور ارائه طرح های نو یا هماهنگی برای جلسه حضوری لطفا با ایمیل شرکت تماس حاصل نمایید.

این شرکت خود را ملزم به رعایت حقوق مادی و معنوی اشخاص میداند