مقدمه

سایت های بادی به منظور تولید انرژی الکتریکی سالهاست که مورد استفاده قرار میگیرند. جالب اینکه اولین سایت بادی به منظور آسیاب کردن در کشور عزیزمان ایران مورد استفاده بوده است:

Historical WindMill​

چند لینک دیگر در مورد تاریخچه انرژی بادی:

History 1

History 2