• در حوزه الکترونیک صنعتی خدمات زیر ارائه میشوند:
  1. دوره های آموزشی طراحی و شبیه سازی سیستم های الکترونیک صنعتی و مبدل ها
  2. مشاوره فنی جهت انتخاب سیستم های الکترونیک صنعتی
  3. تحلیل عملکرد و عیب یابی سیستم ها

در زیر تصاویر مربوط به سیستم یکسوسازدر دوکارخانه (قدیمی و جدید الکترولیز) جهت بررسی مشاهده میشود:

سیستم قدیمی (یکسوساز کنترل نشده 6 فاز ستاره دیودی)


سیستم جدید (یکسوساز تمام کنترل شده سه فاز تریستوری)