این شرکت با بهره مندی از نیروهای متخصص و فعال درحوزه های مختلف برق توانایی ارائه تحلیل و طراحی در شبکه های قدرت، الکترونیک قدرت و کنترل را دارا است. همچنین برخی از خدمات مشاوره که این شرکت ارائه می دهد به شرح زیر است:

  • ارائه مشاوره در زمینه نیروگاه های بادی جدید و بهبود عملکرد نیروگاه های بادی موجود.
  • مدلسازی نیروگاه های بادی بزرگ
  • آموزش جامع در زمینه توربین های بادی کوچک و نیروگاه های بادی بزرگ 
  • مشاوره در زمینه طراحی و نحوه عملکرد سیستم های قدرت، الکترونیک صنعتی، برق صنعتی و کنترل