درحوزه شبکه سنسورهای بیسیم خدمات زیر ارائه می شود:

1. دوره های آموزشی 

2. برنامه نویسی سنسورهای بیسیم

3. بهینه سازی مصرف توان سنسورهای بیسیم​​


لینک زیرحاوی اطلاعات مهمی در خصوص یکی از محصولات شرکت در زمینه حفاظت و شناسایی خطا در شبکه های آب می باشد که در یوتیوب قرار داده شده است:

https://youtu.be/5Ik45CZ7kls