در حوزه سیستم های قدرت خدمات زیر قابل ارائه است:

  • آموزش طراحی و تحلیل سیستمهای قدرت
  • مدلسازی شبکه های قدرت، تحلیل و انجام مطالعات پخش بار و اتصال کوتاه
  • برنامه ریزی وطراحی شبکه های قدرت و مکان یابی پست های فشارقوی
  • شناسایی و تحلیل خطاهای شبکه قدرت
  • ارائه مطالعات و تنظیمات رله های حفاظتی و بررسی بروز خطا