آزمایشگاه کنترل

علاوه بر آزمایشگاه کنترل خطی، موضوعات مفید مرتبط با سیستم های کنترل نیز در این قسمت بروز رسانی میشود 

تاریخ بارگذاری

لینک / توضیحات

2020/02/22

آزمایشگاه کنترل خطی- لطفا آخرین نسخه جزوه آزمایشگاه کنترل خطی و جزوه راهنمای  دستگاه های آزمایشگاه را درزیردانلود نمایید:

راهنمای ماژولهای آزمایشگاه نیزدرفایل زیردردسترس است:

راهنمای ماژول های آزمایشگاه

2020/02/22راهنمای طراحی سیستم های کنترل تک ورودی – تک خروجی (SISOTOOL) توسط متلب در این لینک