جزییات مربوط به آرکو در این لینک قابل مشاهده است. 


کلیپ زیر برنامه را معرفی میکند: