تاریخ بروزرسانیتوضیح
2020/1/5چند لینک بسیار مفید مرتبط با کنترل صنعتی در زیر آمده است:
Link 1
Link 2
Link 3 (ابزار شبیه سازی کنترل کننده ها)
Link 4
Link 5
Link 6
Link 7
Link 8
2020/1/5 چند لیتک مفید دیگر:
1. How to Analyze a Cascade Control Loop
2. Cascade Control Principle
3. Process Control Instrumentation
4. PID Controller Theory
2019/12/09 نحوه تعریف تاخیر ورودی یا خروجی در متلب در این لینک. مثال از تعریف تاخیر ورودی:
P = tf(5,[1 1],’InputDelay’,3.4)
2019/12/01 دو نمونه سوال از درس کنترل صنعتی:
EXAM_13971101_1
Test

چند فایل مهم مربوط به اصطلاحات کنترل فرایند:

Instrument Abbreviations _1

Instrument Abbreviations_2

Instrument Abbreviations_3


چند مرجع مهم درس کنترل صنعتی:

کتاب PID Controllers: theory, design, and tuning – Astrom را دراین لینک پیدا کنید.

 یک فایل مرتبط با کتاب فوق در این لینک.

کتاب Industrial Control Electronics: Applications and Design – J. Michael Jacob را در این لینک پیدا کنید.