چند فایل مهم مربوط به اصطلاحات کنترل فرایند:

Instrument Abbreviations _1

Instrument Abbreviations_2

Instrument Abbreviations_3


 فایل مربوط به بخش سنسورها و ترانسدیوسرها (تدریس شده در کلاس) را دراین لینک ببینید.


چند مرجع مهم درس کنترل صنعتی:

کتاب PID Controllers: theory, design, and tuning – Astrom را دراین لینک پیدا کنید.

 یک فایل مرتبط با کتاب فوق در این لینک.

کتاب Industrial Control Electronics: Applications and Design – J. Michael Jacob را در این لینک پیدا کنید.