مطالب مفید در ارتباط با شناسایی سیستم ها در این قسمت بروزرسانی می شود.

توضیح / لینک توضیح
سه نمونه از جزوات دستنویس ترم های گذشته در زیر قابل دانلود است:
 سه نمونه سوال درس شناسایی سیستم مربوط به دانشگاه Delft در این لینک.
علاوه بر لینک فوق نمونه سوال امتحانی اینجانب برای درس شناسایی سیستم (صرفا جهت آشنایی) در فایل زیر آمده است:Exam- System Identification
داده های آماری باد در جهان در سایت زیر در دسترس است:
https://www.ecmwf.int/
اطلاعات بسیار مفیدی در خصوص انتخاب ساختار مدل هایی از قبیل ARX، ARMAX و …
در این لینک
فایل زیپ شده زیر حاوی اطلاعات ورودی-خروجی یک موتور DC  است که توسط کنترل کننده PID داخلی AVR کنترل می شود. به منظور مشاهده دیاگرام اطلاعات باید m فایل مربوطه را در متلب اجراکنید.

مرجع: اطلاعات ارسالی توسط آقای محمد جواد گلچین
تصویر فایل سیمیولینک زیر برای مقایسه سیگنال کنترل به منظور انتقال قطب غالب به نقاط دوردست تر در نیم صفحه سمت چپ صفحه موهومی بکار میرود. با حذف صفر و انتخاب قطب های دورتر از مبدا دامنه سیگنال کنترل بزرگ تر میشود که ممکن است با محدودیت های عملی مواجه شود.
اطلاعات مربوط به طراحی فیلتر با متلب  
Link_1
Link_2
Link_3
اطلاعات مربوط به سیستم های مرتبه اول و دوم را با کلیک بر روی نام مربوطه ببینید.
معرفی یک ابزار نیرومند برای شناسایی سیستم ها درمتلب در این لینک
MIT درس شناسایی سیستم در دانشگاه  :
MIT Open course for system Identification 
در لینک های زیر اطلاعات عددی قابل استفاده در شناسایی و مدلسازی سیستم ها در دسترس است:
National Climatic Data Center
ِDaisy data
کتاب System Identification: Theory for the User  توسط Lennart Ljung  چاپ  دوم در سال 1999 با فهرست زیریکی از مراجع مهم این درس است: مرجع1
Nonlinear System Identification From Classical Approaches to Neural Networks and Fuzzy Models
توسط: Oliver Nelles در سال 2001.

گرچه موضوع اصلی این کتاب سیستم های غیرخطی است ولی فصل 16 به سیستم های خطی اختصاص داده شده و نکات بسیار مهمی در آن بیان شده است.
مرجع2